ในปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
จำนวน 0 แห่ง ของประเทศไทย

อัพเดตข้อมูลเมื่อ NaN/NaN/NaN

จัดสรรงบประมาณผ่านข้อบัญญัติงบประมาณฯ ทั้งหมด

0 บาท

โดยสามารถจำแนกค่าใช้จ่ายออกตาม:

0%

ด้านบริหารทั่วไป

0%

ด้านบริการชุมชน

0%

ด้านเศรษฐกิจ

0%

ด้านการดำเนินงานอื่น

ไม่พบข้อมูล

ลองมาส่องงบจังหวัดที่คุณสนใจกันดีกว่า

ปี อบจ. ใช้งบประมาณไปกับอะไรบ้าง?

รวบรวมข้อมูลจาก 76 องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยอาจไม่ปรากฎข้อมูลของบางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในบางปีงบประมาณ เนื่องจากหน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ และไม่ครอบคลุมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ