สรุปภาพรวมงบ อบจ.

สำหรับการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ประชาชนอย่างเราอาจจะมีส่วนร่วมในขั้นตอนก่อนการจัดสรรงบประมาณได้ไม่เต็มที่นัก แต่เรายังสามารถมีบทบาทในการติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละจังหวัดให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และมีประสิทธิภาพ

โปรเจกต์นี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้การตรวจสอบการใช้งบประมาณของแต่ละ อบจ. ง่ายขึ้น

ควบคู่ไปกับการใช้ ACT Ai ที่จะติดตามกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ขั้นตอนการของบประมาณ ไปจนถึงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยให้กระบวนการงบประมาณของ อบจ. เป็นไปอย่างโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สถาบันพระปกเกล้า
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง
  • สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
  • ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
  • https://www.gov.uk/
  • https://transparencia.gov.br
  • https://www.usaspending.gov/

กลับหน้าหลัก